CategoriesXã hội

Xót xa 3 đứa trẻ trong 1 gia đình nghèo tử vong do ăn nhầm trứng cóc

B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼…̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼H̼.̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼

T̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼R̼a̼ ̼L̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ó̼c̼.̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼…̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼8̼0̼/̼6̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼ằ̼m̼ ̼l̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼…̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼D̼i̼g̼o̼x̼i̼n̼ ̼(̼l̼à̼m̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼(̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼:̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ó̼c̼)̼.̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn:https://newupdat.com/11688-2/?fbclid=IwAR135krcGUD_-xOk-9a5jDxAgc15KmTwt2puQJ93hGD208_gI2hECpihg-4